bywgraffiad /BIOGRAPHY

The trash-trad group NoGood Boyo is the only band you need to see if you've ever wondered what would happen if you locked Enter Shikari, The Prodigy and Meredydd Evans, in one room and told them to make some noise. NoGood Boyo is also the only band with an accordion to request extra security staff, and paramedics on standby after shattering dancefloors at their gig in Brittany the night before. Even without listening to a note, and whatever you think of traditional music, these facts make them like no other grassroots band coming out of Wales right now. 

Dressed in attire resembling a steampunking Welsh Nana, and with their music mixing traditional Welsh language songs with the sounds of 90s rave and nu-metal, NoGood Boyo are already on their way to taking over the music industry in Wales, and they are ready to party like it's 1699.

 

NoGood Boyo take their genre-bending 'trash-trad' label from the purists out to stop them, and the traditional music they proudly and brashly mashed up, and brought in to the 21st Century. Their uniform consists of a boiler suit, sunglasses, and a traditional Welsh hat - seen only on biscuit tins and tacky merch at Barry Island until now.


The perfect balance of paying tribute to their welsh heritage with with all out recklessness.
Go loud or go home.
066 NGB.jpg

Y grŵp trash-trad NoGood Boyo yw'r unig fand sydd ei angen i chi i weld os erioed wedi meddwl beth fyddai'n digwydd pe baech chi'n cloi Enter Shikari, The Prodigy a Meredydd Evans, mewn un ystafell a dweud wrthyn nhw am wneud ychydig o sŵn.

NoGood Boyo hefyd yw’r unig fand sydd yn cynnwys acordion i orfod ofyn am staff diogelwch ychwanegol, a pharafeddygon wrth law ar ôl chwalu lloriau dawnsio yn eu gig yn Llydaw y noson gynt.
Hyd yn oed heb wrando ar nodyn, a beth bynnag yw eich barn am gerddoriaeth draddodiadol, mae’r ffeithiau hyn yn eu gwneud fel dim band arall yn dod allan o Gymru ar hyn o bryd.

Wedi’u gwisgo mewn gwisg sy’n ymdebygu i Nana Cymreig ‘steampunk’, a gyda’u cerddoriaeth yn cymysgu caneuon traddodiadol Cymraeg â synau rave a nu-metal y 90au, mae NoGood Boyo eisoes ar eu ffordd i gymryd drosodd y diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru, ac maent yn barod i parti fel ei fod yn 1699.

 

Mae NoGood Boyo yn mynd â'u label 'trash-trad' oddi ar y puryddion. Label a oedd allan i'w hatal, ond gafaelodd y band ynddi a'r gerddoriaeth draddodiadol y gwnaethant ei stwnsio'n falch ac yn hallt, a'i chyflwyno i'r 21ain Ganrif. Mae eu gwisg yn cynnwys siwt boeler, sbectol haul, a het draddodiadol Gymreig - dim ond i'w gweld ar duniau bisgedi a nwyddau tacky ar Ynys y Barri hyd yn hyn.
 

 Y cydbwysedd perffaith o dalu teyrnged i'w treftadaeth Gymreig gyda llond llaw o fyrbwylltra.

Iddi.